Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://splekiszlach.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magda Karbowiak, e-mail: splekiszlach@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 787 53 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy. Do wejścia prowadzą schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Drugie wejście znajduje się przy sali sportowej. Nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Ponadto od strony wschodniej są jeszcze dwa wejścia przy sali sportowej i jedno do zaplecza kuchennego, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne oraz jedno wejście do kotłowni.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 4. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze.
 6. Przy sali sportowej znajduje się łazienka i szatnia dostosowana do osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. Przed szkołą i salą sportową znajduje się parking dla samochodów osobowych. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 12. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Informacje dodatkowe

Strona posiada ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości, podświetlane linki