Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

DO KLASY PIERWSZEJ

 

Dnia 12 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Łękach Szlacheckich odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej związanej
z przyjęciem uczniów do klasy I na rok szkolny 2021/2022.
Miło nam poinformować, że wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

Listy kandydatów przyjętych i zakwalifikowanych
dostępne są na świetlicy szkolnej oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

 


 

Rekrutacji do klas I szkół podstawowych podlegają

wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się

z urzędu na podstawie zgłoszenia.


 

Wniosek zgłoszenia dziecka należy pobrać ze strony internetowej (lub w świetlicy szkoły)

 i złożyć osobiście w świetlicy  od dnia 23 lutego 2021 r. do 03 marca 2021 r. 


  

 

1. Do szkoły przyjmuje się:  

a) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie   ZGŁOSZENIA  

b) na WNIOSEK  rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w klasie są  wolne miejsca i pozwalają na to warunki organizacyjne.   

2. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły dokonują zapisów do 12 marca 2021 r., wypełniając kartę zgłoszenia dostępną w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły oraz przedstawiając odpis aktu urodzenia dziecka i dowód osobisty - do wglądu.   

3. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wnioski w terminie  do 19 sierpnia 2021 r., wypełniając wniosek dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły oraz przedstawiając następujące dokumenty:  odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument potwierdzający adres zameldowania i zamieszkania dziecka, oświadczenie o miejscu pracy rodziców (prawnych opiekunów), oświadczenie o miejscu zamieszkania  krewnych (babci, dziadka) wspierających rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki, dokumenty potwierdzające objęcie dziecka pieczą zastępczą oraz dowód osobisty - do wglądu.   

4. W przypadku, gdy wpłynie więcej wniosków o przyjęcie uczniów spoza obwodu niż ilość wolnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne.  

5. O przyjęciu do szkoły dziecka spoza obwodu decyduje ilość uzyskanych punktów.   

6. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły z podaną ilością punktów otrzymanych w procesie rekrutacji wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Łękach Szlacheckich.