Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

RODO

 

Informujemy, że w naszej szkole Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest

Pan Marek Skrobek.

Kontakt za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres:

iodo@lekiszlacheckie.pl

 

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz przepisów krajowych.

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich 

Łęki Szlacheckie 60, 97-352 Łęki Szlacheckie 

tel./fax: (44) 787 53 06 

e-mail: splekiszlach@interia.pl; http://splekiszlach.szkolnastrona.pl

 

reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, zwany dalej Administratorem

  

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iodo@lekiszlacheckie.pl. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), Statutu Szkoły oraz przepisów wykonawczych.

 

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  • wypełnienia  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
  • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  • w pozostałych przypadkach - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 

4. Posiada Pani/Pan  prawo do: 

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • prawo usunięcia, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że Administrator może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa. 

 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustaw kompetencyjnych.